• Standardvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för DJI STOCKHOLM produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och DJI STOCKHOLM.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar DJI STOCKHOLM de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information framgår av distansavtalslagen.

 

2. Beställning

2.1 Beställning av DJI STOCKHOLM produkter sker via www.djistockholm.se, brev, telefon. För att en beställning skall vara bindande för DJI STOCKHOLM skall beställningen skriftligen bekräftas av DJI STOCKHOLM före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i DJI STOCKHOLM sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är DJI STOCKHOLM inte skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2 För att ta del av erbjudanden måste ordern vara lagd vid samma tillfälle som erbjudandet är aktuellt.

 

 

3. Leverans, frakt och risken för produkten

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån DJI STOCKHOLMS lager. Vid leverans "fritt kunden" är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos DJI STOCKHOLM. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

3.2 Såvida inte annat överenskommits sker leverans från DJI STOCKHOLMS lager i Sverige. DJI STOCKHOLM ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om DJI STOCKHOLM ombesörjer transport skall kunden ersätta DJI STOCKHOLM utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

 

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till DJI STOCKHOLM häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på DJI STOCKHOLM eller något förhållande på DJI STOCKHOLM sida pågår mer än 45 dagar.

 

5. Pris och betalning

5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.2 På DJI STOCKHOLMS hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt‐ eller portokostnader vilka utgår enligt DJI Stockholm gällande prislista på leveransdagen.

5.3 DJI STOCKHOLM förbehåller sig rätten att när som helst före leveransdagen justera under punkten.

5.4 Såvida DJI STOCKHOLM inte skriftligen medger annat skall kunden erlägga betalning mot postförskott. Vid beställning från DJI STOCKHOLM hemsida finns även möjlighet till direktbetalning via Internetbank, samt betalning med svenska VISA‐ och Master Card‐kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. DJI STOCKHOLM utfärdar faktura på leveransdagen.

 

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har DJI STOCKHOLM rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall innehålla leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det DJI STOCKHOLM uppmanat kunden att betala förfallet belopp, får DJI STOCKHOLM genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver DJI STOCKHOLM avtalet har DJI STOCKHOLM även rätt till skadestånd.

 

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir DJI STOCKHOLM egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan DJI STOCKHOLM skriftliga medgivande vidta ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

 

8. Returrätt och reklamationer

8.1 Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som DJI STOCKHOLM lagerhåller. För produkter som DJI STOCKHOLM inte lagerhåller eller produkt som DJI STOCKHOLM lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 14 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till DJI STOCKHOLM i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Är drönaren bunden till ett DJI konto kommer returen inte att godkännas. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta DJI STOCKHOLM och därvid erhålla ett returnummer. Returnumret är gällande i 14 dagar från erhållandet. Vid retur skall returnummer anges och kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Observera att erhållande av returnummer inte utgör en godkänd retur av produkten. Returen är godkänd först när DJI STOCKHOLM mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör dessutom DJI STOCKHOLM avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 375 kronor vid fall att produktens värde överstiger 1.000 kronor exklusive mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.

8.2 Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagandet av dem med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 14 dagar från leveransdagen. Sker inte sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.

8.3 Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal ‐ Konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till DJI STOCKHOLM lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud‐ och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till DJI STOCKHOLM med ordersedel, faktura och uppgift på giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte identifieras av DJI STOCKHOLM. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta DJI STOCKHOLMS kundservice på e‐post info@djistockholm.se eller via DJI STOCKHOLM hemsida på www.djistockholm.se och uppge order‐ eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit DJI Stockholm tillhanda. Är returfrakten inte betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se även distansavtalslagen.s

8.4 Returer som är godkända skall om inget annat angivits skickas till:
e4Nordic AB
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm

8.5 Reklamationsrätt gäller endast ursprungsköparen och kan inte föras vidare vid köp i andra hand. 


8.6 Mjukvara samt DJI Care/Enterprise Shield kan inte returneras efter köp då det är personligt och inte kan avaktiveras.


OBS. Viktigt är att försändelsen skickas med Brings företagspaket.

 

9. Särskilda villkor för programprodukter

9.1 För programprodukter gäller särskilda villkor som särskilt bifogas vid köp eller där så ej är fallet, finns förpackade tillsammans med programprodukten, före vad som anges i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt.

9.2 Kunden erhåller en ej exklusiv nyttjanderätt till programprodukter som levereras på eget media eller ingår i produkten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna villkor någon annan rätt såsom äganderätt eller upphovsrätt genom avtalet.

 

10. Garanti / DOA

10.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder DJI STOCKHOLM. Kunden kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från DJI STOCKHOLM. Garantiperioden förlängs inte till följd av att DJI STOCKHOLM avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.

10.2 Normalt har du 1* års garanti på våra produkter från DJI Stockholm och 2* års garanti hos tillverkaren (DJI Europe). Det finns dock undantag, så som digitala produkter och vissa väskor till drönare som räknas som leveransförpackning och inte som en produkt. För att garantin skall gälla förutsätter det att produkten använts på ett sätt som kan anses som normalt, och som beskrivits i instruktionsboken.
*Vissa produkter har endast 6 månaders garanti, t.ex tillbehör som köpts separat. Se alla villkoren här: https://www.dji.com/se/service/policy

10.3 Garantin gäller inte vid köp i andra hand utan endast ursprungsköparen

10.4 Är produkten defekt inom de första 14 dagarna s.k DOA så måste den skickas ned till DJI Europe för DOA service. Vi på DJI Stockholm kan inte hantera DOA ärenden direkt i butiken eller köp gjorda hos andra återförsäljare.

10.5 Vi på DJI Stockholm kan inte hantera garantiärenden från andra återförsäljare. Du får kontakta butiken du köpte varan ifrån alternativt kontakta DJI Europe via dji.com

10.6 Vid garantiärenden måste produkten skickas till DJI Europe servicecenter i Nederländerna (gäller endast DJI produkter) för undersökning. Vid garanti av drönare så måste flygloggar finnas och uppvisas till DJI Europe för att påvisa att det faktiskt är ett garantiärende. Finns det inga flygloggar eller annat bevisunderlag faller det då inte under garantin. Detta måste göras då vi DJI Stockholm inte har tillgång till de verktyg och program som krävs för att läsa av flygloggar m.m. Det är endast tillverkaren DJI Europe i detta fallet som har de verktyg som krävs. 

 

 

11. Ansvar för fel

11.1 DJI STOCKHOLM är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

11.2 DJI STOCKHOLM ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

11.3 DJI STOCKHOLM ansvar omfattar inte:
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med DJI STOCKHOLM instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom DJI STOCKHOLM kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.
e) Fel förorsakade av pilotfel och skador på enheten. Undantaget är om det finns flygloggar som kan bevisa motsatsen, att produkten i fråga är defekt

11.4 DJI STOCKHOLM ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från leveransdagen.

11.5 När produkten är svår att flytta kan avhjälpande av fel ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till DJI STOCKHOLM förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till DJI STOCKHOLM ordinarie arbetstid. På DJI STOCKHOLM begäran skall representant från kunden närvara under DJI STOCKHOLM arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos DJI STOCKHOLM eller av denna anvisat serviceställe i Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden och risken för denna.

11.6 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som DJI STOCKHOLM ansvarar för skall kunden ersätta DJI STOCKHOLM enligt DJI STOCKHOLM vid var tid gällande prislista.

11.7 DJI STOCKHOLM ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot DJI STOCKHOLM med anledning av fel.

 

12. Ansvarsbegränsning

12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för DJI STOCKHOLM enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

12.2 DJI STOCKHOLM ansvar omfattar endast direkta förluster. DJI STOCKHOLM ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som DJI STOCKHOLM inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. DJI STOCKHOLM ansvarar inte heller för skada eller förlust av  produkt om kunden orsakat det såvida det inte finns flygloggar som kan bevisa motsatsen. 

 

13. Överlåtelse av avtalet

13.1 DJI STOCKHOLM får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

13.2 Kunden äger inte rätt att överlåta sina åtaganden mot DJI STOCKHOLM utan att dessförinnan erhålla DJI STOCKHOLM skriftliga godkännande.

 

14. Tvist

14.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

 

15. Personuppgifter

DJI STOCKHOLM är personuppgiftsansvarig för de uppgifter kunden lämnar till DJI STOCKHOLM. DJI STOCKHOLM behandlar kundens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och för att genom marknadsföring lämna information om egna samt särskilt utvalda samarbetspartners produkter. Om du behöver ändra dina uppgifter kan du kontakta DJI STOCKHOLM via www.djistockholm.se.